Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu a analytické účely využívame súbory cookies. Cookies na účely cielenia reklamy používame výhradne len v prípade udelenia špeciálneho súhlasu.


Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Zákaznícka linka 02/4552 5373

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ ...

arr3Ellipse PRO za super cenu     Malá ale šikovná ... Ellipse PRO 650 ... teraz len za 175 EUR s DPH     udrží Váš... arr3Profylaktika na malé UPS teraz s bonusom  V prípade, ak profylaktická prehliadka odhalí, že slabé alebo opotrebované batérie je potrebné... arr3Nové modely UPS 9SX v portfóliu EATON   Spoločnosť Eaton rozširuje svoju modelovú radu Eaton 9SX o nové modely vo výkonovom rozsahu od...

Europea Autorizovany partner EATON 

 


Zmluvná preprava

 Packeta (zásielkovňa) GLS 

 

 

NAJPREDÁVANEJŠIE

KONTAKT

EUROPEA group, s.r.o.
Šípova 3/A
821 07 Bratislava
tel: +421 2 4552 5373, 74
info(a)europeashop.sk

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky EUROPEAshop.sk

 

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kde na jednej strane je spoločnosť EUROPEA group spol. s r.o., IČO 31 324 932, so sídlom Šípova 3/A, 821 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vo vložke číslo 2850/B, ako Predávajúci (ďalej len „Predávajúci“ alebo „EUROPEA“) a na strane druhej je Kupujúci, ktorý môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom (ďalej len „Kupujúci“). Ďalšie informácie o Predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.EUROPEAshop.sk  v sekcii „Kontakty“.

 
1.1. Definície

 

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba, zapísaná v obchodnom registri, alebo

 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo

 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

Podnikateľom je teda osoba, ktorá jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, ktoré výslovne nedefinujú ani tieto VOP, ani zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou majú prednosť ustanovenia zmluvy.

 

1.2. Platnosť

 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.

Neoddeliteľnou súčasťou VOP je aj reklamačný poriadok.

Kópiu VOP a reklamačných podmienok dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu, alebo sú k dispozícii ako odkaz na pozretie a stiahnutie priamo v texte potvrdenia objednávky.

Faktúru so základnými údajmi zmluvy podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie faktúry. Odkaz mu bude zaslaný na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednávke, prípadne je odkaz dostupný po prihlásení sa do zákazníckej sekcie EUROPEAshop v záložke "Objednávky".

V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme je možné využiť náš kontaktný formulár, alebo požiadať o túto službu e-mailom na adrese info@europeashop.sk .  

 

 

2. Kúpna zmluva


2.1. Uzavretie kúpnej zmluvy 

 

Ak je Kupujúcim spotrebiteľ:

 • Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru a služieb Predávajúcim na stránky elektronického obchodu.

 • Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim.

Ak je Kupujúci podnikateľ:

 • Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru Kupujúcim podnikateľom.

 • Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

Spoločné ustanovenia:

 • Prijatie objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadanú emailovú adresu. Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

 • V informačnom emaile Kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku Predávajúceho, alebo sú tieto dokumenty priamo prílohou emailu.

 • Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán, alebo na základe zákonných dôvodov.

 • Pre výnimku z tohto postupu pozri bod 6. Objednávanie.

 • Za prípadné chyby pri prenose elektronických dát Predávajúci nenesie zodpovednosť.

 • Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom ich úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Informácie o jednotlivých krokoch k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Na základe dlhodobých skúseností zákazníkov EUROPEAshop môže Predávajúci nezáväzne doporučiť Kupujúcemu k vybraným tovarom súvisiace doporučené tovary a služby, ktoré však môže Kupujúci z objednávky jednoducho odstrániť zrušením doporučeného tovaru a služby v košíku objednávky pred záverečným dokončením transakcie objednávky.

Ak sú Kupujúcim-spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu tieto služby boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

 

2.2. Dodanie predmetu kúpy

 

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar (vec, digitálny obsah alebo elektronickú licenciu), ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo a využitie licencie k nemu. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru (vec, licencie či služby) až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. 

Ak má Predávajúci tovar odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním tovaru prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Predávajúci odovzdáva tovar Kupujúcemu – spotrebiteľovi až keď mu tovar odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, Predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú známe zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci vec pre prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si Predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny v prípade, ak Kupujúci v rámci jednej objednávky, alebo jedného dňa, objednal tovar za celkovú hodnotu, presahujúcu 1 000,- Euro vrátane DPH. 

Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

 

 

3. Bezpečnosť a ochrana informácií

 

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. Výnimkou je situácia súvisiaca s distribúciou alebo platobným stykom, týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.

Osobné údaje, ktoré sú Kupujúcim dobrovoľne poskytnuté Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. 

Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváraného kúpnou zmluvou.

 

 

4. Prevádzková doba

 

Prevádzková doba pre objednávky cez internet prostredníctvom elektronického obchodu EUROPEAshop.sk:

NON STOP

Prevádzková doba pre objednávky prostredníctvom personálu Predajcu (otváracia doba predajne):

Po - Pi: 8:00 - 16:30

 

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

 

O zmenách prevádzkovej doby budú zákazníci informovaní na internetových portáloch:

https://EUROPEAshop.sk 

https://Europea.sk 

https://www.facebook.com/EUROPEA.sk 

 

 

5. Ceny

 

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďaľších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, avšak netýka sa to prípadných poplatkov za dopravné náklady a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby dopravy a platby Kupujúceho.

Akciové a Promo ceny platia do vypredania zásob akciového tovaru, alebo po dobu časovo určenú pre danú akciu.

Pôvodná/bežná cena znamená cenu tovaru/služby/licencie, za ktorú predmetný tovar/službu/licenciu Predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jeho prevádzkovanom e-shope, alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

 

 

6. Objednávanie

 

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďaľšími poplatkami (poplatky za doručenie a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. 

Objednávku v informačnom systéme elektronického obchodu je možné vytvoriť nasledujúcimi spôsobmi:

 • zadaním a odoslaním objednávky v e-shope 

 • telefonicky s personálom Predávajúceho

 • osobne v prevádzke s personálom Predávajúceho

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. Predávajúci v takom prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, ak prišlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobných údajov a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 

 

7. Odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k dispozícii tu.

V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní Kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať poštou alebo na e-mailovú adresu info@europeashop.sk . 

Odstúpenie od zmluvy a tovar zasielajte na adresu:

 

EUROPEA group spol. s r.o.

Šípova 3/A

821 07 Bratislava

 

Tovar by mal Kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. 

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže Predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť (v súlade s § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka) o čiastku, odpovedajúcu zníženej hodnote tovaru.

Ak sa jedná o spotrebný tovar (náplne, batérie a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť iba ak Kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže Kupujúci spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy:

 • ak ide o poskytnutie služby a ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, alebo ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

 • pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy

 • pri predaji tovaru, zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

 • pri predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti, alebo skaze

 • pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

 • pri predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

 • pri vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov, potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby, alebo tovary, vopred neobjednal

 • pri predaji elektonických dát alebo počítačového softvéru, predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil

Ak sa rozhodne Kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia, tovar doručiť na adresu Predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom a s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma má byť vyplatená v hotovosti, alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, na tieto nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby. 

Pri splnení všetkých, vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne Kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. 

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorým je podnikateľ

Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ale môže mu byť ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený Predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok, akceptovateľných pre obe strany, bude tovar vrátený na náklady Predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu prípadné ďaľšie vzniknuté náklady.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní  a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci si vyhradzuje právo takéto vrátenie spoplatniť, a to takou čiastkou, ktorá vykompenzuje náklady, vynaložené na znovuuvedenie tovaru do predaja.

Pri vystavení dobropisu môže byť od Kupujúceho (ako spotrebiteľa, tak podnikateľa) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv Kupujúceho. Predložením OP Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Z dôvodu ochrany práv Kupujúceho, ak je Kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám, oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu, alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

Predávajúci Kupujúcemu odporúča, aby si pred odstúpením od zmluvy u tovarov, ktoré umožňujú uchovávanie údajov, tieto dáta zálohoval, a potom ich z tohto zariadenia vymazal.

 

 

8.  Platobné podmienky

 

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na predajni

 • na dobierku pri doručení tovaru (platbu preberá od Kupujúceho prepravca)

 • platba vopred bankovým prevodom

 • platba bankovým prevodom na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho už prevzatím tovaru Kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Všetky ponúknuté spôsoby platby, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete tu

 

 

9. Dodacie podmienky


9.1. Spôsoby dodania

 

Predávajúci zaisťuje, či sprostredkováva, nasledujúce spôsoby dodania:

 • osobný odber
 • zasielanie prepravnou službou

 

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti.

V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete tu.


9.2. Ostatné podmienky

 

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže Predávajúci, alebo jeho zmluvný partner, požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je Kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Predávajúci, alebo jeho zmluvný partner odmietnuť tovar vydať.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou (napr. tým, že zásielka je neúplná alebo poškodená). Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné rozsah poškodenia popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@europeashop.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu.

Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

9.3. Súťaže a lehoty k vyzdvihnutiu výhry

V prípade, že výherca vyhrá v súťaži usporiadanej Predávajúcim, je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené Predávajúcim výsledky tejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty a výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

 

 

10. Záručné podmienky

 

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

 

11. Záverečné ustanovenia

 

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade Kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy

Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predávajúceho na vyriešenie vzniknutej situácie skôr, ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 10. 2018 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

 

Prílohy / dokumenty

PDF  Všeobecné obchodné podmienky EUROPEAshop.sk

PDF  Reklamačný poriadok

PDF  Poučenie o odstúpení od zmluvy a Formulár na vrátenie tovaru